Servicii oferite

Ținerea sau supravegherea contabilității și întocmirea situațiilor financiare:
– acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

– elaborarea și ținerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unității, contabile de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune și control prin buget, în baza și cu respectarea normelor generale;

Efectuarea de analize economico-financiar, ca:

– analiza structurilor financiare;
– analiza gestiunii financiare și a rentabilității capitalului investit;
– tehnici de analiză și de gestiune a fondului de rulment;
– sistem de credit – leasing, factoring etc;

– elaborarea de tablouri de finanțare și planuri de trezorerie;

– elaborare de tablouri de utilizări și resurse;

– asistență în prevenirea și înlăturarea dificultăților unității;

Efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
– diagnostic financiar – creșterea, rentabilitatea și riscurile financiare;
– audit intern – organizarea sau controlul regularității sistemului;
– studii, asistență pentru realizarea de investiții financiare;

– audit statutar și certificarea bilanțului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

Efectuarea de expertize contabile:
– expertize amiabile (la cerere);
– expertize contabil-judiciare;
– arbitraje în cauze civile;
– expertize de gestiune;
 
Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale conform prevederilor legale;
 
Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi:
– efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale;
 
 Efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate;

 

Efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare, ca:
– evaluări și active patrimoniale;
– evaluări de întreprinderi și valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donații sau la cererea celor interesați;
– evaluări de elemente intangibile;
 
Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:
– întocmirea de situații periodice;
– consolidarea conturilor și bilanțurilor;
– întocmirea de planuri de finanțare pe termen meniu și lung;
 
Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:
– organigrame, structuri, definiri de funcții;
– legături între servicii, circulația documentelor și informațiilor;
– mecanizarea și automatizarea prelucrării informațiilor;
– analiza și organizarea fluxului informațional;
– alegerea softurilor necesare;
– formarea profesională continuă;
– contribuții la protecția patrimoniului unității;
 
Acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi:
– activitați de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
– studii de fezabilitate la înființarea întreprinderilor;
– activități ale holdingurilor;